środa, 20 czerwca 2012

Fiend of Slaanesh

As a test of skill, I was asked by Titan Forge to perform the following miniature:

Jako test umiejętności zostałem poproszony przez firmę Titan Forge o wykonanie poniższej figurki:

conceptart by Titan Forge (http://titan-forge.com/)

LATEST PHOTO:


STEP BY STEP:

niedziela, 17 czerwca 2012

Ogre Lord update

A few photos of further work on the miniature. In the next update in one hand ogre will have hunging breton, and in the other will have a trap.

Kilka zdjęć dalszej pracy nad figurką. Przy kolejnym updacie w jednej ręce będzie wisiał bretończyk, a w drugiej będzie miał sidła.niedziela, 10 czerwca 2012

Neytiri on Thanator 1/32 (54mm) PART 2 - Scenic base part 2 and first wip of Thanator

This picture below is mainly showing the density of branches on the tree, so far I've done only two, but you can see how it'll look on whole tree. One of the branches was partially covered with a liquid green stuff, that although it seemed senseless to purchase, proved an invaluable assistant in creating this type of branches  : )

Poniższe zdjęcie służy głównie pokazaniu gęstości gałęzi na drzewie, na razie zrobiłem dopiero dwie, ale widać o co chodzi. Jedna z gałęzi została częściowo pokryta liquid green stuff'em, który mimo że wydawał się bezsensownym zakupem, okazał się bezcennym pomocnikiem przy tworzeniu tego typu gałęzi  : )
Below you can see the first pictures of Thanator. Obviously pictures are only showing the scale and pose of a future model, everything else will change. By the way, this is my first miniature made ​​of Fimo Classic. To give you an idea of ​​the size of the model: top of head is at a height of 4 cm  (around 1,6 inch) and the tip of the tail at a height of 9 cm (around 3,6 inch). The length of the whole model is about 18 cm (around 7,2 inch) measured from the tip of the snout to the most projecting to the rear legs.

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia Thanatora. Oczywiście zdjęcia służą jedynie pokazaniu skali i pozy przyszłego modelu, poza nimi wszystko ulegnie jeszcze zmianie. Przy okazji jest to moja pierwsza figurka robiona z Fimo Classic. Żeby dać Wam wyobrażenie o wielkości modelu: góra pyska znajduje się na wysokości 4 cm, a końcówka ogona na wysokości 9 cm. Długość całego modelu to ok 18 cm mierząc od czubka pyska do najbardziej wystającej do tyłu nogi.piątek, 1 czerwca 2012

DE Command Group - reconstruction + conversion


As you can see I reconstructed weapons and heads for the whole command group and I made a few minor conversion, for example I've made two cloaks.

Jak widać zrekonstruowałem bronie i główki dla całej grupy dowodzenia, oraz wykonałem kilka drobnych konwersji, np. dorobiłem dwa płaszcze.

And here's another pic of my coats:

A tutaj kolejna fotka moich płaszczy: