wtorek, 25 grudnia 2012

The Undead Dragon

Nowy projekt, bardzo ciekawe zlecenie, dostosowany wielkością do battla smok z WoW'a, nie wiem jeszcze czy skrzydła zostaną takie ogromne, ale tak wynika z proporcji oficjalnego concept artu tego smoczka. Fotki nieciekawe, ale wstawiam je tylko dla pokazania wielkości modelu, to największe bydle jakie miałem okazję tworzyć  : ) Podstawka to 100 x 150 mm.


Next project, a very interesting request, adapted in size to WFB dragon from WoW, I don't know yet if the wings shall be so huge, but it shows the proportion of the official concept art of the dragon. Photos are a little boring, but I put them just to show the size of the model, It's the largest monster I have had the opportunity to create : ) Base is 100 x 150 mm.


LATEST PHOTO:


STEP BY STEP:

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Undead ogre conversion

ENG:

First of all I want to thank you all for 15 000 views  : ) In addition, last month was most viewed this year, and this month is almost the same while there is still week to end of the month. So: thanks  : )

In this post: my latest work - convertion an ogre to the undead one.

PL:

Po pierwsze chciałem podziękować Wam wszystkim za 15 000 wyświetleń  : ) Ponadto w zeszłym miesiącu było najwięcej wyświetleń w tym roku, a w tym miesiącu jest już prawie tyle samo tydzień przed końcem. Także: dzięki  : )

Żeby nie było że nie pokazuję żadnej figurki w tym poście: najnowsza praca - konwersja ogra na nieumarłego.

I hope you like it  : )

Mam nadzieję że się podoba  : )

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Ogres playing WFB

A filler for ogres - two of them playing Warhammer Fantasy Battle. I thought it was finished, but customer wanted to make a slightly different book and added cubes and templates. I also had to do again "squads of miniatures" divided into little cubes representative a single miniatures.

Filler dla oddziału ogrów - dwa ogry grające w Warhammer'a Fantasy Battle. Myślałem że był skończony, ale klient chciał żeby zrobić nieco inną książkę oraz dodać kostki i wzorniki. Musiałem też raz jeszcze wykonać oddziały z podziałem na pojedyncze "figurki".

You can vote here / Tutaj można ocenić figurkę: http://www.coolminiornot.com/319981Here are some pictures of the first ogre and close-ups on both of his hands (with book and dices).

Poniżej zdjęcia pierwszego ogra oraz zbliżenia na obie jego ręce (z książką i kostkami).And pictures of the other ogre - with measure and clenched fist.

I zdjęcia drugiego z ogrów - z miarką i zaciśniętą pięścią.


I hoe you like it, and this time it's done for sure  : )

Mam nadzieję że Wam się podoba  : )
wtorek, 27 listopada 2012

3D sword


Hey guys! I hope you'll forgive me that I haven't post next update of bull centaur. I couldn't do that mainly because I spent almost whole weekend on reminding to myself how to use 3D graphic programs : ) Maybe you remember my last attempt: http://bobminiatures.blogspot.com/2012/04/horsog-update.html
 Anyway it was much harder then, when I didn't have a tablet yet. In Saturday or Sunday I'll post photos of centaur with 2 different types of weapons. And in the meantime I'm posting what I've done last weekend. I hope you like it, and feel free to comment : )


Witajcie ponownie! Mam nadzieję że wybaczycie mi brak updatu w zeszły weekend. Niestety nie mogłem go wysłać, bo większość czasu spędziłem na przypominaniu sobie jak działają programy graficzne : ) Może pamiętacie moje poprzednie podejście do 3D: http://bobminiatures.blogspot.com/2012/04/horsog-update.html Muszę przyznać że z tabletem pracuje się o wiele lepiej niż z myszką. W każdym razie, update centaura dopiero w weekend, a tymczasem pokażę wam co stworzyłem przez weekend:
jak zawszę zachęcam do komentowania : )


piątek, 2 listopada 2012

New project

Witajcie! Ostatnio mój blog prawie umarł, updaty były rzadko i były to najczęściej drobne poprawki przy fiendzie. Zrobiłem przy nim jeszcze sutki i ogon wraz z kolcem na końcu, oraz kilka drobnych poprawek przy rękach i głowie, których niestety nie mam na zdjęciach. Teraz rzeźbiarz z Titan Forge'a wziął go żeby dokonać kilu poprawek.

Hello! Recently my blog almost died, updates were rare and were usually minor fixes of fiend. I've done to him yet nipples and a tail with a spike at the end, and a few minor tweaks of the hands and the head, but unfortunately I don't have photos. Now a sculptor from Titan Forge'a took him to make a few amendments.


Teraz, żeby wskrzesić trochę to miejsce zabrałem się za kolejny projekt, tym razem dla siebie. Staram się zrobić figurkę jak najbardziej podobną do tego: http://cghub.com/files/Image/221001-222000/221176/114_max.jpg
Wprowadziłem jednak kilka modyfikacji jak bardziej podarta przepaska i dodatkowe 2 palce u stóp. Przepaska jest wciąż do poprawy, a na drugiej nodze pojawi się taki sam pancerz.

Now, to resurrect a little this place started a new project, this time for myself. I'm trying to make miniature as similar as possible to this one: http://cghub.com/files/Image/221001-222000/221176/114_max.jpg
However, I made some modifications as a more torn loincloth and an additional 2 toes. Loincloth is still to improve, and on the second leg there will be the same armor.piątek, 31 sierpnia 2012

Cookie Monster plugs

I've done this plugs (kind of earrings) for my cousin :)

Zrobiłem te plugi (rodzaj kolczyków) dla mojej kuzynki :)Finished plugs / Skończone plugi:

niedziela, 15 lipca 2012

Undead troll-ogre musician


I didn't play WFB about six months and I miss it alot, so I decided it is time to start collecting some army, which I could use from time to time to play. Choice because of the climate fell to the ogres, but unfortunately I don't really like their minis. So I had the 'brilliant' idea of ​​making an ogres army of trolls from BfSP. By chance I saw a contest on polish forum to paint musician to your army, and this is how the first undead troll-ogre modeled partly on the Game of Thrones emerged. ]: -> Below you can see first photos of musician of 'Bulls':


Nie grałem już w WFB jakieś pół roku i coraz bardziej mi go brakuje, dlatego uznałem że pora zacząć zbierać jakąś armię, którą za jakiś czas będę mógł sobie zagrać od czasu do czasu. Wybór ze względu na klimat padł na ogry, ale niestety niezbyt podobają mi się ich figurki. Dlatego wpadłem na 'genialny' pomysł zrobienia armii ogrów z trolli z BfSP'a. Przypadkiem zobaczyłem też konkurs na Border Princes na pomalowanie muzyka do swojej armii i w ten sposób powstał pierwszy nieumarły trollo-ogr wzorowany częściowo na umarlakach z Gry o Tron do mojej armii ]:-> Poniżej fotki odpowiednika muzyka Bulli:

I haven't had a brush in my hand almost all year round, but I hope you like it:p By the way, this is my first attempt to do glowing eyes and shiny blood. I know that you can't see it, but in the snow behind a troll is imprinted footprint. As always, feel free to comment :)

Nie miałem w ręku pędzla już prawie okrągły rok, ale mam nadzieję że się podoba :p Przy okazji jest to moja pierwsza próba zrobienia świecących oczu i błyszczącej krwi. Wiem że tego nie widać, ale w śniegu za trollem jest odciśnięty ślad stopy, jak chciałem zrobić fotkę wychodziła strasznie prześwietlona, więc musicie na słowo uwierzyć że tam jest :D Jak zawsze zapraszam do komentowania :)

  


środa, 20 czerwca 2012

Fiend of Slaanesh

As a test of skill, I was asked by Titan Forge to perform the following miniature:

Jako test umiejętności zostałem poproszony przez firmę Titan Forge o wykonanie poniższej figurki:

conceptart by Titan Forge (http://titan-forge.com/)

LATEST PHOTO:


STEP BY STEP:

niedziela, 17 czerwca 2012

Ogre Lord update

A few photos of further work on the miniature. In the next update in one hand ogre will have hunging breton, and in the other will have a trap.

Kilka zdjęć dalszej pracy nad figurką. Przy kolejnym updacie w jednej ręce będzie wisiał bretończyk, a w drugiej będzie miał sidła.niedziela, 10 czerwca 2012

Neytiri on Thanator 1/32 (54mm) PART 2 - Scenic base part 2 and first wip of Thanator

This picture below is mainly showing the density of branches on the tree, so far I've done only two, but you can see how it'll look on whole tree. One of the branches was partially covered with a liquid green stuff, that although it seemed senseless to purchase, proved an invaluable assistant in creating this type of branches  : )

Poniższe zdjęcie służy głównie pokazaniu gęstości gałęzi na drzewie, na razie zrobiłem dopiero dwie, ale widać o co chodzi. Jedna z gałęzi została częściowo pokryta liquid green stuff'em, który mimo że wydawał się bezsensownym zakupem, okazał się bezcennym pomocnikiem przy tworzeniu tego typu gałęzi  : )
Below you can see the first pictures of Thanator. Obviously pictures are only showing the scale and pose of a future model, everything else will change. By the way, this is my first miniature made ​​of Fimo Classic. To give you an idea of ​​the size of the model: top of head is at a height of 4 cm  (around 1,6 inch) and the tip of the tail at a height of 9 cm (around 3,6 inch). The length of the whole model is about 18 cm (around 7,2 inch) measured from the tip of the snout to the most projecting to the rear legs.

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia Thanatora. Oczywiście zdjęcia służą jedynie pokazaniu skali i pozy przyszłego modelu, poza nimi wszystko ulegnie jeszcze zmianie. Przy okazji jest to moja pierwsza figurka robiona z Fimo Classic. Żeby dać Wam wyobrażenie o wielkości modelu: góra pyska znajduje się na wysokości 4 cm, a końcówka ogona na wysokości 9 cm. Długość całego modelu to ok 18 cm mierząc od czubka pyska do najbardziej wystającej do tyłu nogi.